Betalen van uw huur

De afspraken die de Winkelstichting met u heeft gemaakt voordat u de sleutels van uw woning, uw winkel of garage ontving, zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en in de algemene huurvoorwaarden. Eén van de verplichtingen die u op u heeft genomen is tijdige betaling van de huur, namelijk vóór de eerste dag van de huurmaand. U dient uw huur zélf over te maken naar rekeningnummer NL09INGB0689665008 en ontvangt maandelijks per e-mail een factuur voor uw administratie. Wilt u betalen via automatische incasso? U kunt een machtigingskaart afhalen op ons kantoor aan het Plein 1945 98, of wij zenden u op verzoek de machtiging per e-mail.

 


 

Huurtoeslag

Huurders die een groot deel van hun inkomen aan huur moeten betalen kunnen huurtoeslag aanvragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. De woning mag bijvoorbeeld niet te duur zijn, of het inkomen te hoog. De exacte voorwaarden kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u de toeslag ook aanvragen. 

 


 

Problemen met de huur

Wanneer de maandhuur niet voor de eerste dag van de huurmaand is ontvangen, is er sprake van een betalingsachterstand. In dezelfde huurmaand zult u dan van ons een aanmaning ontvangen. De Winkelstichting zal u hiermee de gelegenheid bieden de betalingsachterstand alsnog te voldoen, of u verzoeken contact op te nemen met als doel het bespreken van de huurproblemen. Wanneer de betaling niet voldaan wordt, volgt een incassotraject.

 

Aarzelt u niet contact op te nemen bij huurproblemen of bij het ontvangen van een aanmaning. De Winkelstichting zal meewerken aan het maken van een betalingsafspraak in maximaal 6 termijnen, welke naast de reguliere huurbetalingen loopt. Een betaalafspraak "op maat" is bespreekbaar. Door uw problemen te bespreken voorkomt u dat de vordering uit handen wordt gegeven aan de gerechtsdeurwaarder, een vervolgstap die de Winkelstichting neemt wanneer betaling of reactie uitblijft en waaraan kosten voor u verbonden zijn.

 


 

Structurele betalingsproblemen

Het kan zijn dat u veel moeite heeft met het rondkomen van uw inkomen in het algemeen, waardoor u structureel problemen heeft met het betalen van uw huur en andere rekeningen. Schuldhulpverlening kan dan misschien uitkomst bieden. U kunt een (intake) gesprek aanvragen bij de gemeente Velsen. Voor meer informatie kunt op deze link klikken. Medewerkers van Socius kunnen u eventueel adviseren of een luisterend oor bieden: www.socius-md.nl of 088-8876900.

 


 

Een buur(t)conflict

Soms ontstaat er een (langlopende) ruzie of conflict met buren of in de straat. De Winkelstichting verwijst hierbij, net als de wooncorporaties in Velsen, naar Buurtbemiddeling Velsen. Buurtbemiddeling is een neutrale en belangeloze, gratis voorziening voor alle inwoners van Velsen, die voorkomt dat ruzies uit de hand lopen en zoekt naar oplossingen: www.buurtbemiddelingvelsen.nl.  


 

Opzeggen van de huur

De huur van de woning, winkel of garage dient altijd schriftelijk te worden opgezegd, waarbij de huurder en de eventuele medehuurder deze opzegging ondertekenen. U kunt de huur elke dag van de maand opzeggen. Hierbij dient u wel rekening te houden met de opzegtermijn. Deze termijn staat opgenomen in de door u ondertekende huurovereenkomst en bijbehorende huurvoorwaarden. Wij stellen het op prijs wanneer u de opzegging ruim voor deze termijn kunt indienen; de kans dat een nieuwe huurder snel bekend is wordt hiermee vergroot, wat voor alle partijen de procedure rond eventuele overname van goederen of wijzigingen aan het gehuurde vereenvoudigt. Na bevestiging van de opzegging wordt een afspraak voor een (eind)schouwing van het gehuurde gemaakt. U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het afmelden bij de verschillende nutsbedrijven (gas, water, elektra e.d.).

 


 

Wijziging huishouden/medehuurderschap

Wanneer de samenstelling van uw huishouden verandert, door bijvoorbeeld huwelijk, echtscheiding of een sterfgeval, kan dit gevolgen hebben voor uw huurovereenkomst. Het is hierom van belang deze wijzigingen aan ons te melden. De achterblijvende partner bij echtscheiding of overlijden kan een schriftelijk verzoek indienen het huurcontract alleen op haar/zijn naam te zetten. In geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de echtgenoot of partner op de huurovereenkomst worden bijvermeld. Om in aanmerking te komen voor medehuurderschap anders dan door huwelijk of geregistreerd partnerschap, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Om (juridische)verrassingen of teleurstellingen te voorkomen, is het in alle genoemde gevallen raadzaam een schriftelijk verzoek of een kennisgeving bij ons in te dienen.